Visjon

Tonstad Vindpark har som mål å være en bidragsyter mot overgangen til lavutslippssamfunnet gjennom bærekraftig drift.

Misjon

Tonstad Vindpark leverer ren energi i bidrag mot FN’s bærekraftsmål. Hovedmålet er å sikre at driften er i samsvar med retningslinjer innenfor følgende bærekraftsmål:

Våre verdier

Verdiene våre reflekterer aksjonærenes verdier og danner grunnlaget for vår virksomhet.

Bærekraftighet – De valgene vi tar i dag vil skape virkninger i mange år fremover. Derfor er hensyn til bærekraftighet et grunnleggende prinsipp i vår beslutningsprosess.

Les mer om våre eiere sine bidrag mot bærekraftsmålene ved å klikke på logoene under.

Åpenhet – Vi har som mål å kommunisere på en åpen og klar måte gjennom anleggs- og driftsfasen til vindparken.

Samarbeid – Vi tilstreber å engasjere interessenter i vårt arbeid. Valg som blir tatt i dag vil ha langsiktige virkninger. Derfor mener vi at de mest egnede resultatene bare kan komme gjennom godt samarbeid.