Hva er vind?

Vind er luft som er i bevegelse. Når solen skinner, varmes luften som ligger ved bakken. Varm luft stiger og dette fører til trykkforskjeller. Det blir lavt trykk ved bakken og høyt trykk i høyden. Luften sirkulerer fra høytrykk til lavtrykk og jevner da ut trykket. Denne luften i bevegelse er vind. Vinden er sterkere høyere opp fra bakken. Derfor plasseres vindturbiner i høyden.

Coriolis-effekten er en tilsynelatende kraft som virker inn på ting i bevegelse på jordoverflaten. Denne påvirker vindens bevegelse. Siden jordkloden roterer om sin egen akse, vil vind og vann i bevegelse bli “bøyd” 90 grader til høyre for bevegelsesretningen på den nordlige halvkule og til ventre ved den sørlige halvkule.

Ved ekvator er Corioliseffekten lik null og den øker mot polene.

Vindkraft er den kinetiske energien i vind

Denne fornybare energien dannes når  bevegelsesenergien i vind blir omdannet til elektrisitet ved hjelp av vindturbiner. Vinden blåser på bladene til turbinen, som da roterer og driver en generator som generer elektrisitet. Ettersom vindforsyningen ikke er konstant vil strømproduksjonen variere etter hvor mye og hvor ofte det blåser. På grunn av dette er det viktig å plassere vindturbiner i områder med god gjennomsnittsvind.

Vindturbiner plasseres gjerne sammen i store vindparker for å redusere kostnader.

Kraftproduksjon i Norge

NVE’s forslag til Nasjonal ramme for vindkraft på land