Myter om vindkraft

– Vindturbiner bråker

Forskning har gjort det mulig å redusere støy fra turbinbladene. Ved å øke tykkelsen på vingekantene og ved å vende turbinene medvinds, reduseres den aerodynamiske støyen. Miljødirektoratet har satt grensen for støy til 45dB. Dette tilsvarer lydnivået fra et kjøleskap i et lite kjøkken. Støysone kart for Tonstad Vindpark.

Klikk for større bilde

– Skyggekast påvirker boliger i nærområdet

Skyggekast oppstår når turbinen roterer mellom solen og et observasjonssted. Bladene skaper en veksling mellom lys og skygge når de sveiper foran solen. Skyggekast tas høyde for under utvikling av vindparker. Likevel vil det i deler av året være overskyet og turbinene kan også ha perioder der de ikke roterer. Se kart som viser hvilke områder som blir berørt av skyggekast fra turbinene i Tonstad Vindpark.

Klikk for større bilde

– Vindturbiner er stygge

Noen tiår tilbake i tid bled et produsert vindturbiner med design som aldri ville blitt godkjent i dag. I dag er det strenge regler for hvordan vindturbiner kan se ut. Stadig flere mener vindturbiner er et moderne symbol på bærekraftig utvikling. En studie av Professor Hubner i Tyskland kom frem til at 80% av de som bor i nærheten av vindturbiner vurderer disse positivt. I tillegg legges vindparker ofte i områder med lite bebyggelse.

– Fugler kolliderer med vindturbinene:

Vindturbiners påvirkning på fugler har blitt nøye undersøkt. Studier har sett på omfanget av kollisjoner med vindturbiner og påfølgende effekt på populasjonsdynamikk og migrasjon. De største farene for fugl er direkte sammenstøt med turbinbladene og tap av habitat som følge av vindparkens infrastruktur.

Mulige forstyrrelser for fugl må utredes nøye i konsesjonsprosessen med NVE, før en Vindpark kan få konsesjon.  For å redusere innvirkning på fugler, bør vindparker plasseres utenfor fuglene sin migrasjonsrute og med tanke på å minimere effekten på fuglers habitat. I henhold til konsesjonsvilkår fra OED har for eksempel Tonstad Vindpark lagt inn en buffersone på 1000 m fra reirlokaliteter for visse fuglearter til vindturbiner og internveier.

Selv om vindkraftverk utgjør en stressfaktor for visse fuglebestander, er virkningen på dyreliv mindre enn effekten av fossil brensel, kjernekraft og andre menneskeskapte stressfaktorer. Eksempelvis blir ca. 1 millon fugler drept av biltrafikk i Danmark per år, i forhold til 30,000 av vindturbiner.

Klikk for større bilde

– Vindkraft bidrar ikke til skatteinntekter for kommunene

Vindkraftverk er en milliardinvestering so ofte gir økte inntekter til lokalsamfunne investeringen gjøres i. Eksempelvis vil Tonstad Vindpark gi Sirdal og Flekkefjord kommuner inntekter i form av eiendomsskatt. I tillegg skapes flere arbeidsplasser under byggingen. Grunn- og hytte-eiere blir også kompensert.

– Naturområder blir avstengt

Sammenlignet med andre typer kraftverk, opptar vindkraftverk et relativt lite areal. Faktisk kan et vindkraftverk ofte gi tilgang til områder som tidligere kun av tilgjengelige for noen få. Eksempelvis dekker Tonstad Vindpark et areal på 26,1km2 men ved kun 2 prosent av dette arealet er grunnen opptatt av infrastruktur. I tillegg er det lagt veier der allmennheten kan ferdes fritt etter vindparken er ferdigstilt.

– Vindkraft er egentlig ikke miljøvennlig

Studier fastslår at for innenlands vindparker vil det kun ta mellom 4,5 og 5,5 måneder å generere mengden energi parken selv forbruker over sin livstid, når man antar en snittvind på 8,5 meter per sekund.